PainChanger
Van radeloos naar verlichting

Algemene Voorwaarden PainChanger

Be Responsible

Algemeen

PainChanger is een handelsnaam welke onderdeel uitmaakt van
YesPower Personal Growth B.V. Doordat PainChanger deel uitmaakt van YesPower Personal Growth B.V. ga je als Klant/Lid feitelijk gezien een overeenkomst aan met YesPower Personal Growth B.V. 

Deze Algemene Voorwaarden zijn opgesteld voor PainChanger waaronder hier te noemen PainChanger.

PainChanger

Adres:                 Prinses Beatrixlaan 28

Postcode:            3958 XK Amerongen

Land:                  Nederland

E-mailadres:        team@painchanger.nl

KvK-nummer:      69227144

BTWnummer:      NL857791485B01


Inhoud

Artikel 1               Definities

Artikel 2              Toepassing

Artikel 3              Totstandkoming en wijziging overeenkomst

Artikel 4              Lidmaatschap PainChanger

Artikel 5              Rechten en plichten PainChanger

Artikel 6              Rechten en plichten Lid

Artikel 7              Betaling (Lid)

Artikel 8              Betaling (Klant)

Artikel 9              Herroepingsrecht

Artikel 10             Intellectuele eigendomsrechten PainChanger  

Artikel 11              Overmacht

Artikel 12             Aansprakelijkheid

Artikel 13             Garantie

Artikel 14             Privacy

Artikel 15             Geschillen en toepasselijk recht


Artikel 1              Definities

1.1 Klant: De (rechts)persoon met wie PainChanger een overeenkomst heeft gesloten aangaande een product of dienst.

1.2 Lid: De (rechts)persoon met wie PainChanger een overeenkomst heeft gesloten aangaande de PainChanger Community.

1.3 Overeenkomst: De overeenkomst (inclusief deze Algemene Voorwaarden) tussen PainChanger en klant/lid op grond waarvan PainChangerdiensten verleent aan klant/lid.

1.4 PainChanger Community: Online platform waar leden op kunnen inloggen in combinatie met andere leden.

1.5 my.PainChanger.nl: De online trainingsomgeving voor klanten van PainChanger Online Training en het online platform ledengedeelte van PainChanger Community.


Artikel 2              Toepassing

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle uitingen van PainChanger en maken onlosmakelijk deel uit van iedere aanbieding, offerte en overeenkomst die betrekking heeft op door PainChanger te leveren producten en diensten van welke aard dan ook, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.2 Van deze voorwaarden kan slechts worden afgeweken indien partijen dat uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen.

2.3 PainChanger is gerechtigd de inhoud van deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. Wanneer er een wijziging heeft plaatsgevonden, zal dit kenbaar worden gemaakt op de Algemene Voorwaarden webpagina middels een aangepaste versiedatum.

Artikel 3              Totstandkoming en wijziging overeenkomst

3.1 Alle aanbiedingen en offertes door PainChanger, in welke vorm ook gedaan, zijn vrijblijvend tenzij in het aanbod een termijn voor aanvaarding is opgenomen. Eerst door schriftelijke (order)bevestiging van PainChanger of door feitelijke uitvoering door PainChanger komt een overeenkomst tot stand.

3.2 Alle aanduidingen in aanbiedingen, offertes of overeenkomsten en de bijlagen daarbij, zoals afbeeldingen, tekeningen, maten, gewichten, rendementen en kleuren en daarnaast de eigenschappen van eventueel verstrekte proefexemplaren strekken slechts ter indicatie. Geringe afwijkingen komen derhalve niet voor rekening en risico van PainChanger.

3.3 Kennelijke verschrijvingen of vergissingen in de aanbiedingen van PainChanger ontheffen haar van de nakomingsplicht en/of eventuele verplichtingen tot schadevergoeding daaruit voortvloeiend, ook na de totstandkoming van de overeenkomst.

Artikel 4              Lidmaatschap PainChanger Community

4.1 De Overeenkomst tussen PainChanger en jou als Lid komt tot stand door een lidmaatschapsbetaling te voldoen. De Overeenkomst komt ook tot stand bij verstrekken van betalingsgegevens door jou als Lid via telefoon, e-mail of schriftelijk.

4.2 PainChanger heeft het recht zonder opgaaf van reden een potentieel Lid te weigeren.

4.3 Het Lidmaatschap wordt steeds stilzwijgend verlengd tot het moment van opzegging vanuit PainChanger of jou als Lid.

4.4 Lidmaatschap opzegging kan steeds uiterlijk 7 dagen vóór het einde van de Lidmaatschapsperiode in het geval van een jaar-, kwartaal- en maand lidmaatschap. Opzegging geschiedt schriftelijk per e-mail naar finance@painchanger.nl aan PainChanger.

4.5 De Overeenkomst komt tot stand voor een periode van een maand, kwartaal of een jaar. De overeenkomst zal zonder opzegging 7 dagen voorafgaand aan het einde van de duur van het afgenomen lidmaatschapsperiode automatisch worden verlengd.

4.6 Als Lid zal je na beëindiging of ontbinding van het lidmaatschap onthouden worden van toegang tot betreffende content in de PainChanger Community. Alle vanuit PainChanger verkregen informatie dien je als Lid binnen 7 (zeven) dagen na de datum van beeindiging of ontbinding te verwijderen uit alle bij jou als Lid aanwezige (computer)apparatuur of de door jou als Lid beheerde (online)software. Tenzij vooraf anders vermeld.

4.7 Openstaande betalingen worden niet geschrapt na beeindiging van lidmaatschap en dienen te allen tijde alsnog te worden voldaan binnen 1 maand na beeindiging.

Artikel 5              Rechten en plichten PainChanger

5.1 PainChanger gaat met jou als Lid van de PainChanger Community het commitment met je aan dat je dezelfde prijs blijft betalen waarmee je jouw deelname start. Prijsstijgingen zullen niet aan jou als Lid worden doorberekend. Indien je lidmaatschap stopt en je wilt later opnieuw als Lid deelnemen zullen de voor dat moment actuele prijzen aan jou als Lid worden berekend.

5.2PainChanger spant zich in om de Community continu beschikbaar te stellen, maar garandeert niet dat de Community te allen tijde beschikbaar is.

5.3 PainChanger is wel verantwoordelijk voor de inhoud en kwaliteit van de aangeboden content in de Community. Maar is niet verantwoordelijk voor de resultaten die behaald worden door middel van de informatie uit de Community.

5.4 PainChanger behoudt zich het recht voor wijzigingen aan te brengen in de Community of het Lidmaatschap. PainChanger zal zich inspannen om wijzigingen die een beperking van de kernfuncties van de Community inhouden vooraf, met inachtneming van een redelijke termijn, te melden, tenzij dit redelijkerwijs of technisch niet mogelijk is.

5.5 PainChanger kan de Community mogelijk verbeteren met uitbreidingen welke nieuwe functionaliteiten bevatten. Uitbreidingen worden automatisch toegevoegd aan de reeds bestaande leden en nieuwe leden, tenzij anders vermeld. Uitbreidingen, verbeteringen en aanpassingen worden, voor zover mogelijk, kenbaar gemaakt via de Community.

5.7 PainChanger spant zich in, dan wel met een betrokken partij, om (dagelijks) back-ups te maken van gegevens die gebruikt worden binnen de Community, maar garandeert de beschikbaarheid van deze gegevens niet.

5.7 PainChanger is niet verantwoordelijk voor geplaatste gegevens door jou als Lid, ook niet wanneer dit een inbreuk is op intellectuele eigendomsrechten van derden. PainChanger behoudt zich wel het recht voor om gegevens of berichten te verwijderen wanneer deze mogelijk schade kunnen toedoen aan de Community of anderen.

5.8 PainChanger is niet verantwoordelijk voor gevolgen ontstaan uit contacten, afspraken, ontmoetingen buiten de Community welke door een Lid zijn gemeld binnen de Community.


Artikel 6              Rechten en plichten Lid

6.1 Als Lid ben je zelf verantwoordelijk voor eigen verstrekte gegevens en aangemaakte topics en reacties.

6.2 Elk Lid dient bij het aangaan van de Overeenkomst de juiste, actuele en volledige (adres)gegevens te verschaffen die je worden gevraagd tijdens het registratieproces. Eventuele wijzigingen van deze gegevens dien je zo spoedig mogelijk via e-mail aan team@painchanger.nl door te geven indien deze van toepassing zijn op het Lidmaatschap.

6.3 Als Lid dien je jezelf respectvol te gedragen binnen de Community. Bij smaad en/of respectloos gedrag kan toezegging geblokkeerd worden, zonder recht op terugbetaling van reeds betaalde lidmaatschapskosten of enige schadevergoeding.

6.4 Als Lid plaats je geen gegevens in de Community die inbreuk maken op intellectuele eigendomsrechten van derden.

Artikel 7              Betaling Lid

7.1 De Lidmaatschapskosten dienen steeds voorafgaande aan de periode te worden betaald door Lid.

7.2 PainChanger is gerechtigd het account van Lid te blokkeren, dan wel het lidmaatschap van Lid op te schorten bij geen tijdige betaling. Bij blokkade of opschorting dienen te betalen kosten alsnog te worden voldaan.

7.3 Lid is ervan op de hoogte dat Lidmaatschapskosten middels online betaling worden betaald. Een eerste betaaltermijn wordt altijd zelf door Lid voldaan middels aangeboden betalingsmogelijkheden, zoals iDeal.

7.4 Lid dient bij voornemens om in geval van automatische incasso bij de bank te storneren, eerst in overleg te treden met PainChanger.

7.5 PainChanger brengt geen betalings-, administratie-, verwerkingskosten in rekening. Lid betaalt enkel de vooraf kenbaar gemaakte Lidmaatschapskosten inclusief 21% BTW.

7.6 Als gevolg van tussentijds opzeggen kan er geen reeds betaalde bedragen worden teruggevorderd door Lid.

7.7 Reclames schorten de betalingsverplichtingen van Lid niet op.

Artikel 8              Betaling Klant

8.1 Betaling dient altijd plaats te vinden binnen 14 dagen na factuurdatum en voorafgaand aan levering goederen en/of starten van lidmaatschap en/of online training(en). De klant is niet gerechtigd om enige vordering op PainChanger te verrekenen met de door PainChanger in rekening gebrachte bedragen.

8.2 PainChanger heeft altijd het recht om af te leveren of geleverde zaken per deellevering te factureren.

8.3 Betaling geschiedt door online betaling, storting of overmaking op een door PainChanger aangewezen bank- of girorekening. PainChanger heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door PainChanger, totdat de zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door PainChanger is ontvangen. Indien vooruitbetaling zou worden geweigerd, is PainChanger bevoegd de overeenkomst te ontbinden en is de klant aansprakelijk voor de daaruit voor PainChanger voortvloeiende schade.

8.4 PainChanger is gerechtigd de afgifte van producten die zij voor de klant in verband met de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden onder zich heeft, op te schorten totdat alle door de klant aan PainChanger verschuldigde betalingen volledig zijn voldaan.

8.5 Ingeval na het verstrijken van een bij schriftelijke aanmaning gestelde nadere betalingstermijn nog geen betaling ontvangen is, is de klant een boete verschuldigd gelijk aan 10 % van de door de klant aan PainChanger verschuldigde hoofdsom inclusief BTW, ongeacht of PainChanger buitengerechtelijke incassokosten heeft moeten maken en onverminderd het recht van PainChanger om schadevergoeding te vorderen.

8.6 Onverminderd de overige rechten van PainChanger uit hoofde van dit artikel, is de klant jegens PainChanger gehouden om de incassokosten te vergoeden die PainChanger heeft moeten maken en welke verder gaan dan het versturen van een enkele sommatie of het enkel doen van een – niet aanvaard - schikkingsvoorstel, het inwinnen van eenvoudige inlichtingen of het op gebruikelijke wijze samenstellen van het dossier. Deze kosten worden vastgesteld op basis van de op dat moment daarvoor geldende richtlijnen bij rechtbanken in Nederland.

Artikel 9              Herroepingsrecht

9.1 Bij levering van de YesPower Transformation Producten is het niet mogelijk om producten te retourneren. YesPower werkt met het 100% keuzebeleid. Dit beleid houdt in dat je voor 100% het commitment aangaat met jezelf en met je keuze voor het YesPower Transformatie Product van je keuze waardoor het product direct vanaf je keuzemoment een bijdrage kan zijn. Hierdoor kunnen deze producten niet worden geretourneerd. Op het moment dat je jouw bestelling plaatst gaat het Universum voor je aan de slag. Op het moment dat je betaling binnen is bij PainChanger is je koop tot stand gekomen en zullen je producten worden afgeleverd. In geval van twijfel voorafgaand van je koop is het aan te raden om je investering niet te doen

9.3 Herroepingsrecht geldt niet voor het online lidmaatschap PainChanger Community. Je kunt dit lidmaatschap namelijk altijd maandelijks opzeggen 7 dagen voorafgaand aan het einde van de maand. In het geval van twijfel voorafgaand aan koop is aan te raden je investering niet te doen

9.2 Bij levering van PainChanger Online Training: Bij levering van diensten zoals bij PainChanger Online Training heb je als klant niet de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden als het traject van start is gegaan. Een traject, in welke vorm dan ook, gaat van start op het moment dat je betaling binnen is bij PainChanger. In het geval van twijfel voorafgaand aan de start van een traject is het aan te raden om de investering niet te doen


Artikel 10             Intellectuele eigendomsrechten PainChanger

10.1 Als Lid dien je jouw toegang tot de Community direct na ontvangst van je inloggegevens te controleren op werking en juistheid. Je kunt als Lid contact opnemen met PainChanger middels e-mail indien iets niet correct is werkt. PainChanger is niet verantwoordelijk voor de niet-toegankelijke periode nadat je als Lid de betaling hebt voldaan. PainChanger streeft echter altijd naar volledige toegang en een juiste werking van de Community.

10.2 PainChanger staat in voor de deugdelijkheid van de door haar geleverde dienst in overeenstemming met wat je als Lid op grond van het Lidmaatschap redelijkerwijze mag verwachten. PainChanger is niet verantwoordelijk van gebreken door design en/of programmeerfouten van de Community, echter streeft altijd naar volledige en volwaardige werking van de Community.

10.3 Alle intellectuele en industriële eigendomsrechten met betrekking tot de website, de Community, de Online Training en andere diensten, en met betrekking tot alles wat PainChanger ontwikkelt, vervaardigt of verstrekt, daaronder begrepen software, kennisprogramma’s, teksten, designs, video’s en afbeeldingen, komen toe aan PainChanger.

10.4 Het is Lid niet toegestaan om enige aanduiding over merken, handelsnamen, auteursrechten of andere rechten van intellectuele of industriële eigendom te verwijderen of te wijzigen.

10.5 Het is je als Lid niet toegestaan om de dienst of een gedeelte daarvan te kopiëren, reproduceren of op andere wijze te verveelvoudigen, te vertalen, aan te passen, na te maken, te wijzigen of anderszins te reconstrueren.

10.6 Het Lidmaatschap is niet overdraagbaar.

Artikel 11             Overmacht

11.1 PainChanger is niet aansprakelijk indien een tekortkoming het gevolg is van overmacht. Gedurende de periode waarin sprake is van overmacht worden de verplichtingen van PainChanger opgeschort. Indien de periode waarin door overmacht de nakoming van de verplichtingen door PainChanger niet mogelijk is langer duurt dan drie maanden, zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat enige gehoudenheid tot schadevergoeding zal bestaan.

11.2 Onder het begrip ‘overmacht’ als bedoeld in dit artikel wordt in ieder geval verstaan, onvoorziene omstandigheden, ook van economische aard, welke buiten schuld of toedoen van PainChanger zijn ontstaan, zoals onder andere ernstige storing in het bedrijf, noodgedwongen inkrimping van de productie, stakingen en uitsluitingen, zowel bij PainChanger als bij toeleveringsbedrijven, oorlog, vijandelijkheden, staat van beleg, mobilisatie, hetzij in Nederland hetzij in enig ander land waar eventuele vestigingen van PainChanger of van toeleveringsbedrijven zijn gevestigd, vertragingen in transport of vertraagde of foutieve levering van zaken of materialen of onderdelen door derden waaronder begrepen toeleveringsbedrijven van PainChanger.

11.3 Indien PainChanger bij het intreden van overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is zij gerechtigd het reeds geleverde c.q. het leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de klant gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

Artikel 12             Aansprakelijkheid

12.1 PainChanger is uitsluitend aansprakelijk voor schade die de klant lijdt, indien en voor zover die schade het rechtstreekse gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van leidinggevenden van PainChanger.

12.2 PainChanger reikt dingen aan waarbij je als Lid ten alle tijden zelf verantwoordelijk bent en blijft wat je met deze aanreikingen doet. De medewerkers van PainChanger zijn geen arts en voor medisch advies is het het te allen tijde de verantwoordelijkheid van jou als Lid en/of Klant om voor medisch advies contact op te nemen met een arts.

12.3 PainChanger is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van jou als Lid of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriële schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de Community.

12.4 PainChanger is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriele schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de PainChanger Online Training.

12.5 PainChanger is nimmer aansprakelijk voor enige directe en indirecte schade van Lid en/of Klant of derden, waaronder mede begrepen gevolgschade en immateriele schade als gevolg van het gebruiken of niet-gebruiken van de YesPower Transformatie Producten.

12.6 De totale aansprakelijkheid van PainChanger zal in alle gevallen zijn beperkt tot vergoeding van directe schade, waarbij het totale door PainChanger aan de klant te betalen bedrag uit hoofde van eventuele ongedaanmakingsverplichtingen en -vergoeding van schade nimmer meer zal bedragen dan maximaal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (exclusief BTW).

12.7 Lid zal PainChanger en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Lid van de Community.

12.8 Klant zal PainChanger en de door haar ingeschakelde diensten vrijwaren voor alle aanspraken van derden ter zake van aansprakelijkheid, schade en kosten, ontstaan als gevolg van of verband houdende met het gebruiken of niet- gebruiken door Klant van de Online Training.

12.9 PainChanger is niet aansprakelijk voor schade, indien en voor zover de klant zich tegen de desbetreffende schade heeft verzekerd dan wel in redelijkheid had kunnen verzekeren.

12.10 Be Responsible - PainChanger leeft en werkt vanuit het principe dat we in alle gevallen zelf verantwoordelijk zijn en blijven voor onze keuzes en voor wat we op alle gebieden in ons leven doen.

PainChanger draagt uitsluitend opties aan voor die keuzes en het is daarbij aan jou wat je met onze aanreikingen doet. Hierbij neem je als Lid/Klant altijd zelf de verantwoordelijkheid voor je keuzes, acties en daarmee voor de gevolgen van wat je doet.

Je bepaalt hiermee in alle gevallen daarom ook helemaal zelf hoe je omgaat met hetgeen wij je aanreiken.

Artikel 13             Garantie

13.1 PainChanger staat ervoor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst.

13.2 PainChanger geeft nooit garantie op resultaten die door een product/ dienst bereikt kunnen worden door jou als Klant/Lid.

13.3 Eventuele gebreken of verkeerd geleverde producten dienen binnen 8 dagen na levering aan PainChanger schriftelijk te worden gemeld. Terugzending van de producten dient te geschieden in de originele verpakking en in nieuwstaat verkerend.

Artikel 14            Privacy

14.1 Privacy vinden wij zeer belangrijk. PainChanger respecteert de privacy van jou als Klant en Lid. PainChanger zal je persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de geldende privacyregelgeving en met de Privacyverklaring die op de website van PainChanger is in te zien. Als Klant/Lid stem je in met deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

14.2 PainChanger zal nimmer persoonsgegevens verkopen aan derden, mits het om een volledige bedrijfsovername gaat. PainChanger zal je als Lid/ Klant hierover voorafgaand informeren.

14.3 Gegevens verstrekt door Klant/ Lid zijn verwerkt in een beveiligde hostingomgeving welke voldoet aan de Europese normen en wetgeving.

Artikel 15             Geschillen en toepasselijk recht

15.1 Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden dan dient de uitleg van die bepaling(en) plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze algemene voorwaarden.

16.2 Op een met PainChanger gesloten overeenkomst is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.

 16.3 Alle eventuele geschillen die betrekking hebben op deze overeenkomst of die uit deze overeenkomst voortkomen, zullen in eerste instantie worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin PainChanger ten tijde van het sluiten van je overeenkomst is gevestigd.


PainChanger
PrinsesBetrixlaan 28
3958 XK Amerongen
team@painchanger.nl
KvK: 69227144
BTW: NL857791485B01

YesPower Transformation Symbol

PainChanger is een onderdeel van YesPower Personal Growth B.V.